Artikel heeft langere levertijd
> Start > Info-Center


Catalogus
Zending / Levering
Algem. voorwaarden
Betalingsadvies
Prijzen
Contact/Center

«
»

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPITEC België BVBA


Artikel 1 - Algemeen

1. Leverancier: Opitec België BVBA, KBO 0462.712.269, Boomsesteenweg 690, 2610 Wilrijk.
2 Termen: Voor begrip van in deze voorwaarden gebruikte termen, wordt verwezen naar de Wet van 06/04/2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, waarbij onder "Ondernemerkoper" tevens de vrije beroepen begrepen worden.
2. Het in deze voorwaarden bepaalde doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die van de consumentkoper (bijv. wettelijke garantietermijnen).


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn ten allen tijde van toepassing en dit met uitsluiting van al de mogelijke voorwaarden van de koper, leverancier,...
2. De koper wordt echter steeds geacht de algemene voorwaarden voorafgaandelijk te hebben ontvangen, minstens via de website ter kennis te hebben genomen, en te hebben aanvaard. De koper kan steeds kosteloos een kopie opvragen.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gaan deze steeds voor, zonder uitsluiting van de andere en niet tegenstrijdige algemene bepalingen.


Artikel 3 - Offerte

Alle aanbiedingen zijn steeds niet verbindend voor Opitec, die na aanvaarding door de koper nog uitdrukkelijk dient te aanvaarden, en gelden gedurende maximaal 30 dagen vanaf dagtekening.


Artikel 4 - Overeenkomst

1. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Opitec de bestelling van koper accepteert.
2. Indien de consumentkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opitec onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Opitec is steeds gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Opitec zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
a. het adres van de vestiging van Opitec waar de consumentkoper met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties.


Artikel 5 - Prijs

1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland, als België, maar exclusief bijkomende kosten waaronder o.m. begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheid- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen.
2. Voor ondernemerkoper geldt te allen tijde een toeslag, die afzonderlijk bepaald wordt, voor de levering van meubilair. Aan de ondernemerkoper wordt steeds geleverd af fabriek.
3. De prijs is steeds exclusief montage, die door de koper zelf dient te gebeuren.
4. Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. Enkel de website van Opitec geeft de actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de gevolgen daarvan voor rekening van de koper blijven.


Artikel 6 - Verzending en levering

1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
2. Vanaf 130,- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 130,- euro zijn de verzendkosten 4,50- euro.
3. De door Opitec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opitec is pas in verzuim nadat zij werd aangemaand en voor zover de levering onredelijk lang duurt. De consumentkoper erkent uitdrukkelijk dat de levertijd meer dan 30 dagen kan bedragen.
4. Enige laattijdige levering schort de betalingsverplichting aan de zijde van koper niet op.
5. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan, binnen de maand, een bericht.
De consumentkoper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Opitec het bedrag betaald door consumentkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Opitec bezorgt steeds een Nederlands-, Duits- of Engelstalig instructieoverzicht.


Artikel 7 - Betaling

1. Een betalingstermijn van 14 dagen factuurdatum geldt..
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper voor volledige betaling geen enkel recht doen gelden..
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in betaalgegevens onverwijld te melden. 4. In geval van wanbetaling zal de koper, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, gehouden zijn tot een interest gelijk aan 10% op het laattijdig en /of onbetaalde bedrag, evenals tot een schadebeding, gelijk aan 10% van het factuurbedrag. Dit laatste onverminderd het recht van Opitec, conform het Nederlandse recht, wanneer de koper in gebreke of in verzuim is, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II voor de ondernemerkoper en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de consumentkoper.


Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de producten gaat pas over op de koper, indien koper zijn volledige betalingsverplichting (incl. mogelijke interesten en kosten en kosten aan derden) heeft voldaan.
2. De koper dient volledige betaling te bewijzen..
3. De koper is, i.g.v. wanbetaling, verplicht deze zaken, op eigen kosten en op eerste verzoek aan Opitec terug te bezorgen. Indien de koper dit nalaat, geeft hij aan Opitec de onvoorwaardelijke instemming om al die plaatsen te betreden waar de goederen van Opitec zich bevinden en die zaken terug te nemen.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren met enige zekerheid en dient deze steeds aan te melden als zijnde eigendom van Opitec.
5. Koper dient steeds de eigendomsrechten van Opitec veilig te stellen en zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dit kader wenselijk is.
6. Indien derden beslag leggen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht om Opitec onmiddellijk te verwittigen, evenals om deze derde op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud.
7. Zolang de eigendom niet is overgegaan op de koper, is deze verplicht de zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade en diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opitec te bezorgen. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is enkel Opitec gerechtigd tot ontvangst.


Artikel 9 - Herroepingrecht consumentkoper

1. Uitsluitend de consumentkoper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen vanaf de dag na ontvangst van het product. De consumentkoper heeft na ontbinding van de overeenkomst 14 dagen om het product retour te sturen.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden.
3. Indien consumentkoper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Opitec worden geretourneerd, conform de door de Opitec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal Opitec dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de herroeping, terugbetalen.
3. Uitgebreide herroepingsinformatie en het modelformulier vindt u terug op www.opitec.be


Artikel 11 - Uitsluiting herroepingrecht

Het herroepingrecht geldt niet voor producten:
a. die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op maat gemaakt) van de consumentkoper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Opitec geen invloed heeft.
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper de verzegeling heeft verbroken.


Artikel 12 - Onderzoeksplicht-, recht en klachten

1. De koper dient het geleverde (m.i.v. kwaliteit en kwantiteit), bij ontvangst, te onderzoeken, waarbij hij rekening dient te houden met het gegeven dat deellevering mogelijk is.
2. Indien voor de zending wordt getekend, wordt onweerlegbaar vermoedt dat conform geleverd werd en dat (mogelijke) zichtbare gebreken aanvaard werden.
3. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 7 dagen, dan wel voor de consumentkoper binnen redelijke termijn met een maximum van 2 maanden na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opitec te worden gemeld.
4. De koper dient Opitec in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
5. Bij een geschil tussen koper en Opitec kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijk derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval van een ondernemerkoper ten laste van deze.
6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Opitec de zaak foutief heeft behandeld, dan worden de verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper vergoed.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opitec de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, ter keuze van Opitec, vervangen of herstellen, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak (m.i.v. de eigendom) aan Opitec te retourneren.


Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

1. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen de BeNeLux. Bij gebruik buiten de BeNeLux dient de koper zelf te verifiëren of product geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opitec kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen.
2. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen en / of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opitec, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd en / of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
4. Bij garantiewerkzaamheden is Opitec gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te rekenen aan de ondernemerkoper.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opitec, integraal voor rekening van de koper.
6. Na verloop van de garantietermijn zullen steeds alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
7. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Opitec.
8. De koper dient er nota van te nemen dat de afbeeldingen en foto's op de website van Opitec slechts weergaves van de realiteit zijn en dat beperkte afwijkingen naar vorm, kleur, ...toe mogelijk zijn, die de koper dient te aanvaarden en die geen zichtbare, noch verborgen gebreken uitmaken en die geen aanleiding kunnen geven voor terugzending, vervanging, schadeloosstelling, ...


Artikel 14 - (Intellectueel) eigendomsrecht en private label

1. Opitec geeft geen garantie dat er met de aan koper verkochte producten geen enkel intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden en biedt geen vrijwaring tegen enige aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht, tenzij er sprake is van bedrog en / of opzet in hoofde van Opitec.
2. Zulks geldt ook voor producten die geheel of gedeeltelijk conform specificaties / tekeningen / foto´s / teksten van de koper worden vervaardigd, alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label / merk(teken) en / of de van koper afkomstige monsters bij private label producten.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label / merk(teken) alsmede de van hem afkomstige monsters en / of tekeningen en / of teksten, waarvan de private label producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Opitec tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label / merk(teken), alsmede de van hem afkomstige monsters en / of tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de producten welke door Opitec worden vervaardigd onder haar eigen private label (waaronder maar niet uitsluitend: teksten, beeldmateriaal, catalogi, ontwerp en inhoud website) blijven ten allen tijde in eigendom van Opitec.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt, zal deze zonder enige ingebrekestelling, aan Opitec een bedrag ad € 1.000,- per begonnen dag dat de overtreding voortduurt en per overtreding, verschuldigd zijn en dit naast de overige rechten van Opitec - waaronder die op schadevergoeding en vrijwaring.


Artikel 15 - Aansprakelijkheidsbeperking (m.u.v. bedrog en opzet)

1. De aansprakelijkheid van Opitec voor rechtstreekse schade is beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de zaken.
2. Voor onrechtstreekse schade zoals gederfde winst en / of stagnatieschade, is de aansprakelijkheid van Opitec, beperkt tot maximaal het bedrag gedekt door haar verzekeraar, dan wel, voor zover geen dekking zou worden verleend - om welke reden dan ook - tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze zaken zijn geleverd.
3. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd en / of onoordeelkundig gebruik van de zaak is Opitec nimmer aansprakelijk.
4. Adviezen worden steeds vrijblijvend gegeven op grond van de bij Opitec bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Opitec steeds de door haar gekende en schriftelijke bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt en waarvoor zij nimmer aansprakelijk kan worden gehouden.


Artikel 16 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Opitec is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Opitec, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.